250 x 90 mm

 

Buche, nuss

Beech, walnut

Hètre, noyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

822010

250 x 90 mm

 

822110

Buche natur / Beech nature / Hètre naturel

 

822210

Buche schwarz / Beech black / Hètre noir

 

822310

Buche weiss / Beech white / Hètre blanc

 

 

 

1040 x 320 mm

 

Buche / Aluminium / Uhr, Thermometer, Hygrometer, Barometer

Beech / aluminium / Clock, thermometer, hygrometer, barometer

Hètre / aluminium / horologe, thermomètre, hygromètre, baromètre

 

 

 

 

 

 

828010

 

 

 

320 x 120 mm

 

Buche Kirsche

Beech cherry

Hètre cérise

 

 

 

 

 

 

 

831010

320 x 120 mm

 

            831110                       831210                     831310

            Buche natur                  Buche nuss                Buche Mahagony

            Beech nature                Beech walnut             Beech mahagoni

            Hètre naturel                Hètre noyer                Hètre acajou

 

 

220 x 35 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hètre naturel

 

 

833010

 

 

220 x 35 mm

 

Buche nuss

Beech walnut

Hètre noyer

 

833110

 

 

220 x 35 mm

 

Buche mahagony

Beech mahagoni

Hètre acajou

 

833210

 

 

220 x 35 mm

 

Buche schwarz

Beech black

Hètre noir

 

833310

 

 

220 x 35 mm

 

Buche weiss

Beech white

Hètre blanc

 

833410

 

 

220 x 35 mm

 

Buche anthrazit

Beech anthracit

Hètre anthracite

 

833510

 

 

 

290 x 95 mm

 

Buche kirsch

Beech cherry

Hètre cerise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834010

 

 

 

290 x 95 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hètre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834110

 

 

 

290 x 95 mm

 

Buche kirsch

Beech cherry

Hètre cerise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834310

 

 

 

290 x 95 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hètre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834210

 

 

 

290 x 95 mm

 

Buche kirsch

Beech cherry

Hètre cerise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834510

 

 

 

290 x 95 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hètre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834410

 

 

 

310 x 120 mm

 

 

Buche natur

Beech nature

Hètre naturel

 

 

 

 

 

 

 

835210

 

 

 

320 x 110 mm

 

Buche kirsch / Aluminium

Beech cerry / aluminium

Hètre cerise / aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

837010

 

 

 

320 x 110 mm

 

Buche natur / Aluminium

Beech nature / aluminium

Hètre naturel / aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

837110

 

 

 

300 x 130 mm

 

Buche natur / Aluminium

Beech nature / aluminium

Hètre naturel / aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

837510

 

 

 

300 x 130 mm

 

Buche kirsch / Aluminium

Beech cherry / aluminium

Hètre cerise / aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

837610

 

 

 

 

Die nachfolgenden Wetterstationen sind auch für den Aussenbereich verwendbar

 

 

 

 

 

 

 

 

160 mm D.

 

Kunststoff, weiss

Plasic, white

Plastique, blanc

 

 

 

830010

 

 

 

275 x 105 mm

 

Aluminium silber

Aluminium silver

Aluminium argent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

838510

 

 

 

330 x 100 mm

 

Aluminium silber

Aluminium silver

Aluminium argent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839010

 

 

 

255 x 200 mm

 

Metall weiss

Metal white

Metal blanc

 

 

 

 

 

850310

 

 

200 x 125 mm

 

Edelstahl

Stainless steel

Inox

 

 

 

 

850610

 

 

220 x 130 mm

 

Aluminium silber / Kunststoff

Aluminium silver / plastic

Aluminium argent / Plastique

 

 

 

 

 

851010