180 x 35 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221010

 

 

 

180 x 35 mm

 

Buche schwary/braun

Beech black/walnut

Hêtre noyer/noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221410

 

 

 

150 x 28 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222010

 

 

 

150 x 28 mm

 

Buche schwarz

Beech black

Hêtre noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222210

 

 

 

150 x 28 mm

 

Buche weiss

Beech white

Hêtre blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222310

 

 

 

170 x 28 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222510

 

 

 

170 x 28 mm

 

Buche schwarz

Beech black

Hêtre noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222710

 

 

 

170 x 28 mm

 

Buche weiss

Beech white

Hêtre blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222810

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223010

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche schwarz

Beech black

Hêtre noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223210

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche weiss

Beech white

Hêtre blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223310

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche nuss

Beech walnut

Hêtre noyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223410

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224010

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche nuss

Beech walnut

Hêtre noyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224110

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche schwarz

Beech black

Hêtre noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224210

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche weiss

Beech white

Hêtre blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224310

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche schwarz-braun

Beech black-walnut

Hêtre noyer-noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224410

 

 

 

200 x 40 mm

 

 Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224510

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche nuss

Beech walnut

Hêtre noyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224610

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche schwarz

Beech black

Hêtre noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224710

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche weiss

Beech white

Hêtre blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224810

 

 

 

150 x 26 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230310

 

 

 

170 x 27 mm

 

Buche weiss

Beech white

Hêtre blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220610

 

 

 

170 x 27 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230710

 

 

 

180 x 30 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231010

 

 

 

180 x 30 mm

 

Buche nuss

Beech walnut

Hêtre noyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231210

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche weiss

Beech white

Hêtre blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231310

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231410

 

 

 

200 x 37 mm

 

Buche nuss

Beech walnut

Hêtre noyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234010

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234410

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche mahagoni

Beech mahogany

Hêtre acajou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237010

 

 

 


200 x 40 mm

 

Buche kirsch

Beech cherry

Hêtre cerise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237110

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche eiche

Beech oak

Hêtre chêne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237210

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche nuss

Beech walnut

Hêtre noyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237310

 

 

 

200 x 40 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237410

 

 

 

260 x 50 mm

 

Buche nature, Messingskala

Beech nature, brass scale

Hêtre naturel, échelle en laiton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239210

 

 

 

260 x 50 mm

 

Buche mahagoni, Messingskala

Beech mahogany, brass skale

Hêtre acajou, échelle en laiton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239310

 

 

 

260 x 50 mm

 

Buche mahagoni

Beech mahogany

Hêtre acajou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239410

 

 

 

260 x 50 mm

 

Buche kirsch

Beech cherry

Hêtre cerise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239510

 

 

 

260 x 50 mm

 

Buche eiche

Beech oak

Hêtre chêne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239610

 

 

260 x 50 mm

 

Buche nuss

Beech walnut

Hêtre noyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239710

 

 

260 x 50 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239810

 

 

 

420 x 60 mm

 

Buche natur

Beech nature

Hêtre naturel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238010